ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านสายเขาหราด หมู่ที่ 6 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง