ชื่อเรื่อง : จ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง