ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ อบต.สะพลี และศพด.อบต.สะพลี ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง