ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง