ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำดื่ม/น้ำแข็ง/กาแฟ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง