ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเตอรี่รถฟาร์มแทรคเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 532 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง