ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 52 0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง