ชื่อเรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์... การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565
รายละเอียด : ข่าวประชาสัมพันธ์... การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ยื่นแบบ ระหว่าง มกราคม-มีนาคม ทุกปี ชำระภาษี ภายใน 15 นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งประเมิน ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย 1. ติดต่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในวันที่ 4 มกราคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565 หลักฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - รูปป้ายและขนาด - ใบเสร็จรับเงินแสดงการเสียภาษีปีสุดท้าย - ทะเบียนพาณิชย์หรือหนังสือรับรอง บริษัท หรือหนังสืออนุญาตประกอบกิจการ (ถ้ามี) ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีต่อเจ้าหน้าที่ ณ งานพัฒนารายได้กองคลัง 2. รับหนังสือแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) และชำระภาษีป้ายภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งประเมินภาษีป้าย 3. รับใบเสร็จภาษีป้าย (ภ.ป.7) ติดต่อสอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ม.10 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230 งานพัฒนารายได้ กองคลัง โทรศัพท์ 077-630448 ต่อ 3 www.saphlee.go.th
ชื่อไฟล์ : 1i53VMMThu80859.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 9h4puRbThu80908.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้