ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19)
ชื่อไฟล์ : njyEUelWed114202.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้