องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สะพลี
อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230 โทรศัพท์ : 077-630448 โทรสาร : 077-630449

บริการข้อมูล
thumb_up Facebook อบต.สะพลี
Link-น่าสนใจ
account_box สำนักปลัด
นายวัชรินทร์ สุวพิศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี
นายวัชรินทร์ สุวพิศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี
นายชาติชาย สวัสศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
นายชาติชาย สวัสศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวกัญญารัตน์ งามเฉลียว
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวกัญญารัตน์ งามเฉลียว
นักทรัพยากรบุคคล
นางมณฑา จีนบันทึก
เจ้าพนักงานธุรการ
นางมณฑา จีนบันทึก
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจันจิรา ตรีเทพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจันจิรา ตรีเทพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอาภาพร สง่า
นิติกร
นางสาวอาภาพร สง่า
นิติกร
ส.อ.มานพ มาแจ้ง
นักพัฒนาชุมชน
ส.อ.มานพ มาแจ้ง
นักพัฒนาชุมชน
นางดวงเดือน จันทร์สุริย์
นักวิชาการศึกษา
นางดวงเดือน จันทร์สุริย์
นักวิชาการศึกษา
นางอุมาพร โคตรสมบัติ
ครู
นางอุมาพร โคตรสมบัติ
ครู
นางจิรดา บริรักษ์
ครู
นางจิรดา บริรักษ์
ครู
นางเรณู นาคสุวรรณ
ครู
นางเรณู นาคสุวรรณ
ครู
นางสาวปาริฉัตร แก้วกำเนิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปาริฉัตร แก้วกำเนิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางเกศสุดา บุญสะอาด
ผู้ดูแลเด็ก
นางเกศสุดา บุญสะอาด
ผู้ดูแลเด็ก
นายวิจิตร สุขสมบูรณ์
พนักงานขับรถยนต์
นายวิจิตร สุขสมบูรณ์
พนักงานขับรถยนต์
นายยมนา หงสะทาน
พนักงานขับรถยนต์
นายยมนา หงสะทาน
พนักงานขับรถยนต์
นายณัฐพงษ์ บำรุงยุติ
พนักงานขับรถยนต์
นายณัฐพงษ์ บำรุงยุติ
พนักงานขับรถยนต์
นายวิศัลย์ สยุมพร
พนักงานขับรถยนต์
นายวิศัลย์ สยุมพร
พนักงานขับรถยนต์
นายไพชยนต์ พฤษการณ์
พนักงานขับรถยนต์
นายไพชยนต์ พฤษการณ์
พนักงานขับรถยนต์
นายอภิชัย มูสิกันฑ์
พนักงานขับรถยนต์
นายอภิชัย มูสิกันฑ์
พนักงานขับรถยนต์
นายสุพงษ์ รัตนจำนงค์
พ.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสุพงษ์ รัตนจำนงค์
พ.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสมชาย ธัญญากรณ์
คนงานทั่วไป
นายสมชาย ธัญญากรณ์
คนงานทั่วไป
นายวันชัย กาลพัฒน์
คนงานทั่วไป
นายวันชัย กาลพัฒน์
คนงานทั่วไป
นายเกริกชัย ธัญญากรณ์
คนงานทั่วไป
นายเกริกชัย ธัญญากรณ์
คนงานทั่วไป
นายขวัญชัย ภักดีประชุม
คนงานทั่วไป
นายขวัญชัย ภักดีประชุม
คนงานทั่วไป
นายวิชาญ พูนชัย
ยาม
นายวิชาญ พูนชัย
ยาม
นางสาวจิราพร เนียมสุวรรณ์
คนงานทั่วไป
นางสาวจิราพร เนียมสุวรรณ์
คนงานทั่วไป
นางมนฑา สืบสะอาด
คนงานทั่วไป
นางมนฑา สืบสะอาด
คนงานทั่วไป
นายธณากร บำรุงรัตน์
คนงานทั่วไป
นายธณากร บำรุงรัตน์
คนงานทั่วไป
นางสาวสายฝน มลิเสน
นักการภารโรง
นางสาวสายฝน มลิเสน
นักการภารโรง
นางสาวฐิติภัทร ลิ้มธรรมรส
คนงานทั่วไป
นางสาวฐิติภัทร ลิ้มธรรมรส
คนงานทั่วไป
นายอนันต์ สันทัดการ
คนงานทั่วไป
นายอนันต์ สันทัดการ
คนงานทั่วไป
นายอัครพล บุญภักดี
คนงานทั่วไป
นายอัครพล บุญภักดี
คนงานทั่วไป
นายไตรรัตน์ วันทอง
คนงานทั่วไป
นายไตรรัตน์ วันทอง
คนงานทั่วไป
นางสาวเบญจพร สมมุติ
คนงานทั่วไป
นางสาวเบญจพร สมมุติ
คนงานทั่วไป
นายแสงฉาน เชื้อมั่น
คนงานทั่วไป
นายแสงฉาน เชื้อมั่น
คนงานทั่วไป
นายเจษฎา นิลภักดิ์
คนงานทั่วไป
นายเจษฎา นิลภักดิ์
คนงานทั่วไป
นางสาวสุธาทิพย์ นวนขนาย
คนงานทั่วไป
นางสาวสุธาทิพย์ นวนขนาย
คนงานทั่วไป
นายกีรติ กิจจะ
คนงานทั่วไป
นายกีรติ กิจจะ
คนงานทั่วไป
นายธีรศักดิ์ พรมรักษ์
คนงานทั่วไป
นายธีรศักดิ์ พรมรักษ์
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(สิบตำรวจโทจรัญ จันทร์นิตย์)
นายก อบต.สะพลี
(สิบตำรวจโทจรัญ จันทร์นิตย์)
นายก อบต.สะพลี

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 142
เดือนนี้ 2,344
เดือนที่แล้ว 6,937
ทั้งหมด 41,799