องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สะพลี
อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230 โทรศัพท์ : 077630448 www.saphlee.go.th

บริการข้อมูล
thumb_up Facebook อบต.สะพลี
Link-น่าสนใจ
account_box สำนักปลัด
นายวัชรินทร์ สุวพิศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี
นายวัชรินทร์ สุวพิศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี
นายชาติชาย สวัสศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
นายชาติชาย สวัสศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวกัญญารัตน์ งามเฉลียว
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวกัญญารัตน์ งามเฉลียว
นักทรัพยากรบุคคล
นางมณฑา จีนบันทึก
เจ้าพนักงานธุรการ
นางมณฑา จีนบันทึก
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจันจิรา ตรีเทพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจันจิรา ตรีเทพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอาภาพร สง่า
นิติกร
นางสาวอาภาพร สง่า
นิติกร
ส.อ.มานพ มาแจ้ง
นักพัฒนาชุมชน
ส.อ.มานพ มาแจ้ง
นักพัฒนาชุมชน
นางดวงเดือน จันทร์สุริย์
นักวิชาการศึกษา
นางดวงเดือน จันทร์สุริย์
นักวิชาการศึกษา
นางอุมาพร โคตรสมบัติ
ครู
นางอุมาพร โคตรสมบัติ
ครู
นางจิรดา บริรักษ์
ครู
นางจิรดา บริรักษ์
ครู
นางเรณู นาคสุวรรณ
ครู
นางเรณู นาคสุวรรณ
ครู
นางสาวปาริฉัตร แก้วกำเนิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปาริฉัตร แก้วกำเนิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางเกศสุดา บุญสะอาด
ผู้ดูแลเด็ก
นางเกศสุดา บุญสะอาด
ผู้ดูแลเด็ก
นายวิจิตร สุขสมบูรณ์
พนักงานขับรถยนต์
นายวิจิตร สุขสมบูรณ์
พนักงานขับรถยนต์
นายยมนา หงสะทาน
พนักงานขับรถยนต์
นายยมนา หงสะทาน
พนักงานขับรถยนต์
นายณัฐพงษ์ บำรุงยุติ
พนักงานขับรถยนต์
นายณัฐพงษ์ บำรุงยุติ
พนักงานขับรถยนต์
นายวิศัลย์ สยุมพร
พนักงานขับรถยนต์
นายวิศัลย์ สยุมพร
พนักงานขับรถยนต์
นายไพชยนต์ พฤษการณ์
พนักงานขับรถยนต์
นายไพชยนต์ พฤษการณ์
พนักงานขับรถยนต์
นายอภิชัย มูสิกันฑ์
พนักงานขับรถยนต์
นายอภิชัย มูสิกันฑ์
พนักงานขับรถยนต์
นายสุพงษ์ รัตนจำนงค์
พ.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสุพงษ์ รัตนจำนงค์
พ.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสมชาย ธัญญากรณ์
คนงานทั่วไป
นายสมชาย ธัญญากรณ์
คนงานทั่วไป
นายวันชัย กาลพัฒน์
คนงานทั่วไป
นายวันชัย กาลพัฒน์
คนงานทั่วไป
นายเกริกชัย ธัญญากรณ์
คนงานทั่วไป
นายเกริกชัย ธัญญากรณ์
คนงานทั่วไป
นายขวัญชัย ภักดีประชุม
คนงานทั่วไป
นายขวัญชัย ภักดีประชุม
คนงานทั่วไป
นายวิชาญ พูนชัย
ยาม
นายวิชาญ พูนชัย
ยาม
นางสาวจิราพร เนียมสุวรรณ์
คนงานทั่วไป
นางสาวจิราพร เนียมสุวรรณ์
คนงานทั่วไป
นางมนฑา สืบสะอาด
คนงานทั่วไป
นางมนฑา สืบสะอาด
คนงานทั่วไป
นายธณากร บำรุงรัตน์
คนงานทั่วไป
นายธณากร บำรุงรัตน์
คนงานทั่วไป
นางสาวสายฝน มลิเสน
นักการภารโรง
นางสาวสายฝน มลิเสน
นักการภารโรง
นางสาวฐิติภัทร ลิ้มธรรมรส
คนงานทั่วไป
นางสาวฐิติภัทร ลิ้มธรรมรส
คนงานทั่วไป
นายอนันต์ สันทัดการ
คนงานทั่วไป
นายอนันต์ สันทัดการ
คนงานทั่วไป
นายอัครพล บุญภักดี
คนงานทั่วไป
นายอัครพล บุญภักดี
คนงานทั่วไป
นายไตรรัตน์ วันทอง
คนงานทั่วไป
นายไตรรัตน์ วันทอง
คนงานทั่วไป
-ว่าง-
คนงานทั่วไป
-ว่าง-
คนงานทั่วไป
นายแสงฉาน เชื้อมั่น
คนงานทั่วไป
นายแสงฉาน เชื้อมั่น
คนงานทั่วไป
นายเจษฎา นิลภักดิ์
คนงานทั่วไป
นายเจษฎา นิลภักดิ์
คนงานทั่วไป
นางสาวสุธาทิพย์ นวนขนาย
คนงานทั่วไป
นางสาวสุธาทิพย์ นวนขนาย
คนงานทั่วไป
นายกีรติ กิจจะ
คนงานทั่วไป
นายกีรติ กิจจะ
คนงานทั่วไป
นายธีรศักดิ์ พรมรักษ์
คนงานทั่วไป
นายธีรศักดิ์ พรมรักษ์
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายนิกร คอนกำลัง
นายก อบต.สะพลี
นายนิกร คอนกำลัง
นายก อบต.สะพลี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 48