องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สะพลี
อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
account_box สำนักปลัด
นายวัชรินทร์ สุวพิศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี
โทร : 095-0759964
นายชาติชาย สวัสศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-5887937
นางสาวกัญญารัตน์ งามเฉลียว
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 095-0835429
นางมณฑา จีนบันทึก
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 089-0696609
นางสาวจันจิรา ตรีเทพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 099-3187577
นางสาวอาภาพร สง่า
นิติกร
โทร : 095-0541535
ส.อ.มานพ มาแจ้ง
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 096-6351318
นางดวงเดือน จันทร์สุริย์
นักวิชาการศึกษา
โทร : 095-0836804
นางอุมาพร โคตรสมบัติ
ครู
โทร : 063-0344778
นางจิรดา บริรักษ์
ครู
โทร : 087-8815620
นางเรณู นาคสุวรรณ
ครู
โทร : 088-4440661
นางสาวปาริฉัตร แก้วกำเนิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 087-0012912
นางเกศสุดา บุญสะอาด
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 081-0800958
นายวิจิตร สุขสมบูรณ์
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 062-1051874
นายยมนา หงสะทาน
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 084-8397413
นายณัฐพงษ์ บำรุงยุติ
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 098-6861583
นายวิศัลย์ สยุมพร
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 082-2524416
นายไพชยนต์ พฤษการณ์
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 094-5826400
นายอภิชัย มูสิกันฑ์
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 092-0756745
นายสุพงษ์ รัตนจำนงค์
พ.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 098-6811733
นายสมชาย ธัญญากรณ์
คนงานทั่วไป
โทร : 082-4123561
นายวันชัย กาลพัฒน์
คนงานทั่วไป
โทร : 093-5962591
นายเกริกชัย ธัญญากรณ์
คนงานทั่วไป
โทร : 093-5958185
นายขวัญชัย ภักดีประชุม
คนงานทั่วไป
โทร : 099-4230269
นายวิชาญ พูนชัย
ยาม
โทร : 081-0829502
นางสาวจิราพร เนียมสุวรรณ์
คนงานทั่วไป
โทร : 086-9437113
นางมนฑา สืบสะอาด
คนงานทั่วไป
โทร : 082-2767538
นายธณากร บำรุงรัตน์
คนงานทั่วไป
โทร : 062-2340674
นางสาวสายฝน มลิเสน
นักการภารโรง
โทร : 086-9454304
นางสาวฐิติภัทร ลิ้มธรรมรส
คนงานทั่วไป
โทร : 098-0652185
นายอนันต์ สันทัดการ
คนงานทั่วไป
โทร : 093-6623324
นายอัครพล บุญภักดี
คนงานทั่วไป
โทร : 065-7466516
นายไตรรัตน์ วันทอง
คนงานทั่วไป
โทร : 098-5924952
นางสาวธนัชญา คงคุลี
คนงานทั่วไป
โทร : 080-4467726
นายแสงฉาน เชื้อมั่น
คนงานทั่วไป
โทร : 087-8839099
นางสาวสุธาทิพย์ นวนขนาย
คนงานทั่วไป
โทร : 084-8498784
นายกีรติ กิจจะ
คนงานทั่วไป
โทร : 095-6176277
นายธีรศักดิ์ พรมรักษ์
คนงานทั่วไป
โทร : 093-7292354
นายสุรชัย พันธุรัตน์
คนงานทั่วไป
โทร : 061-1844053