องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สะพลี
อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230 โทรศัพท์ : 077630448 www.saphlee.go.th

บริการข้อมูล
thumb_up Facebook อบต.สะพลี
Link-น่าสนใจ
info ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ 1.2 ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ไฟส่องทางสาธารณะและไฟสัญญาจราจร 1.3 ขยายเขต ปรับปรุง ระบบประปา 1.4 พัฒนาแห่งน้ำเพื่อการเกษตร 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 2.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง 2.2 สนับสนุนการดำเนินการด้านสาธารณะสุข 2.3 จัดให้มีสถานีและส่งเสริมการออกกำลังกาย 2.4 ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 3.2 พัฒนารานได้จากทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น 3.3 พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม / ความปลอดภัย 4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำที่สุจริต 4.2 ส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4.3 จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย 4.4 ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานด้านการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด 4.5 ส่งเสริมการจัดการด้านสวัสดิการสังคม 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 5.1 การดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ 5.2 สนับสนุนให้หมู่บ้าน / ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาด 5.3 รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่ลดปัญหาภาวะโลกร้อน 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 6.1 พัฒนาการศึกษาและนันทนาการ 6.2 ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา 7.1 พัฒนา ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 7.2 ส่งเสริม ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบล 7.3 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านการกีฬา 8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 8.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 8.2 ปรับปรุง และพัฒนาระบบริหารจัดการ 8.3 ส่งเสริม เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของ อบต. ยุทธศาสตร์
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายนิกร คอนกำลัง
นายก อบต.สะพลี
นายนิกร คอนกำลัง
นายก อบต.สะพลี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 94