องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สะพลี
อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสะพลี เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสะพลี เรื่อง แจ้งให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสะพลี เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร อันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสะพลี เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสะพลี เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบริการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. 5) ประจำปี 2561 ถึงปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสะพลี เรื่อง การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสะพลี เรื่อง การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสะพลี เรื่อง การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณารับแจ้งและการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ใหม่) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณารับแจ้งและการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปี ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ของส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
101 - 120 (ทั้งหมด 156 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8