องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สะพลี
อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
11 มีนาคม 2565
insert_drive_file 1.1 ประกาศก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 62
11 มีนาคม 2565
insert_drive_file 1.2 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 49
11 มีนาคม 2565
insert_drive_file 1.3 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 47
11 มีนาคม 2565
insert_drive_file 1.4 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัย พ.ศ. 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 45
11 มีนาคม 2565
insert_drive_file 1.5 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 48
11 มีนาคม 2565
insert_drive_file 1.6 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 48
11 มีนาคม 2565
insert_drive_file 1.7 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 49
11 มีนาคม 2565
insert_drive_file 1.8 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 49
11 มีนาคม 2565
insert_drive_file 1.9 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 49
11 มีนาคม 2565
insert_drive_file 2.1 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2547 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 45
11 มีนาคม 2565
insert_drive_file 2.2 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เและเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 49
11 มีนาคม 2565
insert_drive_file 2.3 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 48
11 มีนาคม 2565
insert_drive_file 2.4 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2545 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 48
11 มีนาคม 2565
insert_drive_file 2.5 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 46
11 มีนาคม 2565
insert_drive_file 2.6 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงือนเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 48
11 มีนาคม 2565
insert_drive_file 2.7 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 46
11 มีนาคม 2565
insert_drive_file 3.1 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2562 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 49
11 มีนาคม 2565
insert_drive_file 3.2 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2545 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 46
11 มีนาคม 2565
insert_drive_file 3.3 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน พ.ศ. 2561 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 45
11 มีนาคม 2565
insert_drive_file 4.1 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 48
1 - 20 (ทั้งหมด 51 รายการ) 1 2 3