องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สะพลี
อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230 โทรศัพท์ : 077630448 www.saphlee.go.th

บริการข้อมูล
thumb_up Facebook อบต.สะพลี
Link-น่าสนใจ
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี (เล่มโครงสร้างส่วนราชการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ดารมอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ภายในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง ใช้แผนพัฒนาบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายนิกร คอนกำลัง
นายก อบต.สะพลี
นายนิกร คอนกำลัง
นายก อบต.สะพลี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 85