องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สะพลี
อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230 โทรศัพท์ : 077-630448 โทรสาร : 077-630449

บริการข้อมูล
thumb_up Facebook อบต.สะพลี
Link-น่าสนใจ
account_box คณะผู้บริหาร
สิบตำรวจโทจรัญ จันทร์นิตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี
สิบตำรวจโทจรัญ จันทร์นิตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี
นายศักดิ์ชัย ช่วยชู
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี
นายศักดิ์ชัย ช่วยชู
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี
นายอนันต์ พันลัดดา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี
นายอนันต์ พันลัดดา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี
นายวันชนะ สุทธิกรณ์
เลขานุการนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลสะพลี
นายวันชนะ สุทธิกรณ์
เลขานุการนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลสะพลี
account_box สมาชิกสภา
นางสาวนิกษ์นิศา ทิพย์เสพ
ประธานสภา
นางสาวนิกษ์นิศา ทิพย์เสพ
ประธานสภา
นายสุประดิษฐ์ คล้ายอักษร
รองประธานสภา
นายสุประดิษฐ์ คล้ายอักษร
รองประธานสภา
นายชาญณรงค์ อินทรสุภา
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นายชาญณรงค์ อินทรสุภา
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นายอนุพงษ์ ศิริเมร์
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นายอนุพงษ์ ศิริเมร์
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นายสายชล อินทรสุภา
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายสายชล อินทรสุภา
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายภาคีนัย วิประจง
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายภาคีนัย วิประจง
ส.อบต.หมู่ที่ 3
ว่าง
ส.อบต.หมู่ที่ 3
ว่าง
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายมนูญ คงชนะ
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายมนูญ คงชนะ
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายปกาสิต แท่นอินทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายปกาสิต แท่นอินทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นางนงเยาว์ ปิ่นแดง
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นางนงเยาว์ ปิ่นแดง
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายสนิท คำสุข
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายสนิท คำสุข
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายสมนึก สุทธิกรณ์
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายสมนึก สุทธิกรณ์
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายสมโภช จันทร์ศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายสมโภช จันทร์ศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายแสวง เสวิกา
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายแสวง เสวิกา
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายภะณา หงสะทาน
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายภะณา หงสะทาน
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นางสาวรุ้งนภา ทิพย์เสพ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นางสาวรุ้งนภา ทิพย์เสพ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นายโกมล ประทับกอง
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นายโกมล ประทับกอง
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นายนาที วงแหวน
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นายนาที วงแหวน
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นายเกรียงไกร จันทศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 11
นายเกรียงไกร จันทศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 11
นายสุทธิพงษ์ แสงทอง
ส.อบต.หมู่ที่ 11
นายสุทธิพงษ์ แสงทอง
ส.อบต.หมู่ที่ 11
account_box สำนักปลัด
นายวัชรินทร์ สุวพิศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี
นายวัชรินทร์ สุวพิศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี
นายชาติชาย สวัสศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
นายชาติชาย สวัสศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวกัญญารัตน์ งามเฉลียว
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวกัญญารัตน์ งามเฉลียว
นักทรัพยากรบุคคล
นางมณฑา จีนบันทึก
เจ้าพนักงานธุรการ
นางมณฑา จีนบันทึก
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจันจิรา ตรีเทพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจันจิรา ตรีเทพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอาภาพร สง่า
นิติกร
นางสาวอาภาพร สง่า
นิติกร
ส.อ.มานพ มาแจ้ง
นักพัฒนาชุมชน
ส.อ.มานพ มาแจ้ง
นักพัฒนาชุมชน
นางดวงเดือน จันทร์สุริย์
นักวิชาการศึกษา
นางดวงเดือน จันทร์สุริย์
นักวิชาการศึกษา
นางอุมาพร โคตรสมบัติ
ครู
นางอุมาพร โคตรสมบัติ
ครู
นางจิรดา บริรักษ์
ครู
นางจิรดา บริรักษ์
ครู
นางเรณู นาคสุวรรณ
ครู
นางเรณู นาคสุวรรณ
ครู
นางสาวปาริฉัตร แก้วกำเนิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปาริฉัตร แก้วกำเนิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางเกศสุดา บุญสะอาด
ผู้ดูแลเด็ก
นางเกศสุดา บุญสะอาด
ผู้ดูแลเด็ก
นายวิจิตร สุขสมบูรณ์
พนักงานขับรถยนต์
นายวิจิตร สุขสมบูรณ์
พนักงานขับรถยนต์
นายยมนา หงสะทาน
พนักงานขับรถยนต์
นายยมนา หงสะทาน
พนักงานขับรถยนต์
นายณัฐพงษ์ บำรุงยุติ
พนักงานขับรถยนต์
นายณัฐพงษ์ บำรุงยุติ
พนักงานขับรถยนต์
นายวิศัลย์ สยุมพร
พนักงานขับรถยนต์
นายวิศัลย์ สยุมพร
พนักงานขับรถยนต์
นายไพชยนต์ พฤษการณ์
พนักงานขับรถยนต์
นายไพชยนต์ พฤษการณ์
พนักงานขับรถยนต์
นายอภิชัย มูสิกันฑ์
พนักงานขับรถยนต์
นายอภิชัย มูสิกันฑ์
พนักงานขับรถยนต์
นายสุพงษ์ รัตนจำนงค์
พ.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสุพงษ์ รัตนจำนงค์
พ.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสมชาย ธัญญากรณ์
คนงานทั่วไป
นายสมชาย ธัญญากรณ์
คนงานทั่วไป
นายวันชัย กาลพัฒน์
คนงานทั่วไป
นายวันชัย กาลพัฒน์
คนงานทั่วไป
นายเกริกชัย ธัญญากรณ์
คนงานทั่วไป
นายเกริกชัย ธัญญากรณ์
คนงานทั่วไป
นายขวัญชัย ภักดีประชุม
คนงานทั่วไป
นายขวัญชัย ภักดีประชุม
คนงานทั่วไป
นายวิชาญ พูนชัย
ยาม
นายวิชาญ พูนชัย
ยาม
นางสาวจิราพร เนียมสุวรรณ์
คนงานทั่วไป
นางสาวจิราพร เนียมสุวรรณ์
คนงานทั่วไป
นางมนฑา สืบสะอาด
คนงานทั่วไป
นางมนฑา สืบสะอาด
คนงานทั่วไป
นายธณากร บำรุงรัตน์
คนงานทั่วไป
นายธณากร บำรุงรัตน์
คนงานทั่วไป
นางสาวสายฝน มลิเสน
นักการภารโรง
นางสาวสายฝน มลิเสน
นักการภารโรง
นางสาวฐิติภัทร ลิ้มธรรมรส
คนงานทั่วไป
นางสาวฐิติภัทร ลิ้มธรรมรส
คนงานทั่วไป
นายอนันต์ สันทัดการ
คนงานทั่วไป
นายอนันต์ สันทัดการ
คนงานทั่วไป
นายอัครพล บุญภักดี
คนงานทั่วไป
นายอัครพล บุญภักดี
คนงานทั่วไป
นายไตรรัตน์ วันทอง
คนงานทั่วไป
นายไตรรัตน์ วันทอง
คนงานทั่วไป
นางสาวเบญจพร สมมุติ
คนงานทั่วไป
นางสาวเบญจพร สมมุติ
คนงานทั่วไป
นายแสงฉาน เชื้อมั่น
คนงานทั่วไป
นายแสงฉาน เชื้อมั่น
คนงานทั่วไป
นายเจษฎา นิลภักดิ์
คนงานทั่วไป
นายเจษฎา นิลภักดิ์
คนงานทั่วไป
นางสาวสุธาทิพย์ นวนขนาย
คนงานทั่วไป
นางสาวสุธาทิพย์ นวนขนาย
คนงานทั่วไป
นายกีรติ กิจจะ
คนงานทั่วไป
นายกีรติ กิจจะ
คนงานทั่วไป
นายธีรศักดิ์ พรมรักษ์
คนงานทั่วไป
นายธีรศักดิ์ พรมรักษ์
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
นางสาวศณิสา เพ็ชรหนัก
ผู้อำนวยการคลัง
นางสาวศณิสา เพ็ชรหนัก
ผู้อำนวยการคลัง
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวหทัยรัตน์ ทองเรือง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวหทัยรัตน์ ทองเรือง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางพรรณวิภา สุชาติ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางพรรณวิภา สุชาติ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางพรทิพย์ แสงสุวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางพรทิพย์ แสงสุวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพการัตน์ เสียมศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวพการัตน์ เสียมศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางจันจิรา แสงทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางจันจิรา แสงทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางศรีสุดา เกตุพิมล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางศรีสุดา เกตุพิมล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
account_box กองช่าง
นายสิทธิพงษ์ บัววารี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสิทธิพงษ์ บัววารี
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
นายช่างโยธา
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นายนรงค์ ฉิมมณี
นายช่างโยธา
นายนรงค์ ฉิมมณี
นายช่างโยธา
จ่าเอก ธวัชชัย บุญจำนงค์
เจ้าพนักงานธุรการ
จ่าเอก ธวัชชัย บุญจำนงค์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายไพสิฐ คณานุรักษ์
เจ้าพนักงานประปา
นายไพสิฐ คณานุรักษ์
เจ้าพนักงานประปา
นายทวีเกียตร์ ชมอินทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายทวีเกียตร์ ชมอินทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายธนิโรจน์ ธวัชดำ
คนงาน
นายธนิโรจน์ ธวัชดำ
คนงาน
นายสัมพันธ์ ต้องชลวน
คนงาน
นายสัมพันธ์ ต้องชลวน
คนงาน
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(สิบตำรวจโทจรัญ จันทร์นิตย์)
นายก อบต.สะพลี
(สิบตำรวจโทจรัญ จันทร์นิตย์)
นายก อบต.สะพลี

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 148
เดือนนี้ 2,350
เดือนที่แล้ว 6,943
ทั้งหมด 41,805